ای مسکین غرق در گناه

ای مسکین غرق در گناه

ای مسکین غرق در گناه
من از غرق شدگان در دریا واب سخن نمیگویم، سخن از غرق شدگان در دریای گناه ومعاصی است، از کسانی که شبانه فیلم وسریالها را دنبال میکنند ونماز صبح را در خواب اند، کسانی که در مساجدجبین وپیشانی شان به سجده وکمرهارا به رکوع خسته میکنند ولی بیرون مدد کارشیطان اند، از کسانی که نام هنرپیشه ها، بازیگران، رقاصان وزنان اوازه خوان را حفظ اند ولی ازنام و لقب سیدالبشر واز سیرت او و اصحاب  غافلند.

أولا یعلمُونَ أنّ اللّه یعلَمُ ما یُسرُّونَ ومَا یُعلنُونَ ( البقره 77 )

/ 0 نظر / 21 بازدید