چه جالبند واژه های وارونه

چه جالبند واژه های وارونه:

"گنج" و "جنگ"

"خاک" و "کاخ"

"درس" و "سرد"

"درمان" و "نامرد"

"قه قه" و "هق هق"

اما "درد" همیشه "درد" است..

یا أباصالح..^

درد بی تو بودن را چه باید"کرد"جز "درک"..

آه.. دلم "آرامش" وارونه می خواهد.. "شما را"

/ 0 نظر / 26 بازدید